Kabotážou sa v odbornej terminológii rozumie vykonávanie osobnej alebo nákladnej cestnej dopravy medzi dvomi miestami na území toho istého štátu dopravcom, ktorý v ňom nemá trvalé bydlisko (fyzická osoba) alebo sídlo (právnická osoba). Podmienky vykonávania kabotáže v členských štátoch Európskej únie stanovujú s účinnosťou od 14. mája 2010 články 8 a 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1072/2009/ES z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodných trh.

Podľa uvedeného nariadenia môže dopravca uskutočniť najviac tri po sebe nasledujúce kabotážne prepravy, a to do siedmich dní od poslednej vykládky v tomto členskom štáte počas dovozu v rámci medzinárodnej prepravy. Dopravca tak môže vykonať kabotáž len, ak nadväzuje na medzinárodnú prepravu, ktorá môže mať svoj pôvod v členskom alebo nečlenskom štáte Európskej únie, a tiež pod podmienkou, že celý náklad prepravovaný v rámci medzinárodnej prepravy bude vyložený. Ak sa skladá z viacerých zásielok, kabotáž možno vykonať len vtedy, ak sa vyložia všetky zásielky. Kabotážnu prepravu môže dopravca vykonať iba s tým istým motorovým vozidlom, s ktorým uskutočnil predchádzajúcu medzinárodnú prepravu.