ADR je Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru. Dohoda bola uzatvorená 30. septembra 1957 v Ženeve a nadobudla účinnosť 29. januára 1968. Na našom území  je účinná od 17.8.1986 (vydaná  v zbierke pod č.64/1987 Zb.)

ADR dohoda platí pre všetkých účastníkov prepravy, t.j. odosielateľa, dopravcu a príjemcu, ako aj pre iných zúčastnených (napr. nakladajúcu, baliacu, plniacu organizáciu, prevádzkovateľa cisternového kontajnera  a pod.) Platí aj pri vnútroštátnej preprave (ak sú splnené podmienky na prepravu nebezpečného tovaru).

Od 1.1.2003 musí mať každá organizácia vykonávajúca cestnú dopravu nebezpečných vecí, príp. ich balenie, plnenie, nakládku, vykládku  vymenovaného jedného, alebo viacerých bezpečnostných poradcov (okrem výnimiek stanovených v bode 1.1.3.1 ADR).

Pri  ADR preprave musí vodič úspešne absolvovať  ADR školenie vodičov (držiteľ osvedčenia  - tzv. oranžového preukazu vodiča).  Iba pri tzv. podlimitnej preprave podľa bodu 1.1.3.6 ADR nemusí mať vodič takéto školenie – musí však absolvovať tzv. „školenie  iných ako vodičov“ podľa bodu 8.2.3 ADR.

ADR školenie „školenie  iných ako vodičov“ podľa bodu 8.2.3 ADR musia absolvovať aj iné osoby, ktoré prichádzajú do styku s nebezpečným tovarom, napríklad špeditéri plniči, baliči a podobne.